A-Rent logo
Odtah

Odtahová služba NON STOP
Tel.: +420 606 609 353

CZ  EN

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY A INFORMACE

Tyto všeobecné podmínky jsou nedílnou součástí smlouvy a zákazník svým podpisem na smlouvě potvrzuje, že se s těmito podmínkami seznámil.

 1. Všeobecné obchodní podmínky se řídí platnými právními předpisy České republiky, zejména obchodním a občanským zákoníkem.

 2. Práva a povinnosti uživatele:

   a) uživatel je oprávněn vozidlo dočasně užívat po dobu dohodnutou v nájemní smlouvě.

   b) uživatel je povinen vrátit vozidlo ve stanovené lhůtě a do místa uvedeného v nájemní smlouvě. Nevrácení vozidla v dohodnutém termínu je neoprávněným držením a uživatel je odpovědný půjčovně uhradit veškeré případné škody, které by z tohoto titulu následně vznikly.

   c) uživatel se může před uplynutím sjednané doby půjčení dohodnout o jejím prodloužení (min. 24 hodin před uplynutím této doby). Dohoda o prodloužení je platná pouze se souhlasem odbytu půjčovny, kde bylo vozidlo pronajato.

 3. Uživatel je povinen:

   a) chránit zapůjčené vozidlo před poškozením, ztrátou nebo zničením

   b) každou dopravní nehodu, při které dojde ke zranění osoby, nebo hmotné škodě na vozidle nahlásit na Policii ČR v místě nehody. Tato povinnost uživatele se vztahuje i na případy poškození, ztráty nebo odcizení části vozidla a jeho výbavy, jakož i ztráty a odcizení celého vozidla. V případě nedodržení této povinnosti, odpovídá uživatel za všechny škody, které z tohoto titulu vzniknou.

   c) bezprostředně nahlásit půjčovně všechny dopravní nehody, poškození nebo zcizení vozidla .

   d) zapůjčené vozidlo vrátit kompletně čisté a dotankované (přičemž za čisté je považováno, když interiér a exteriér vozu nenese známky viditelného znečištění či poškození)

 4. Uživateli není dovoleno:

   a) přetěžovat vozidlo

   b) upravovat jakýmkoliv způsobem interiér a exteriér vozidla a rovněž tak nesmí bez souhlasu půjčovny vybavovat vozidlo radiostanicí, autoanténou, vlečným zařízením, hands free atd.

   c) kouření ve vozidle pokuta 1210,-Kč (1000,- Kč + 21% DPH)

   d) řídit vozidlo pod vlivem alkoholu , nebo omamných látek

   e) nesmí předat řízení vozidla 3. osobě, která není uvedena v půjčovní smlouvě jako další řidič

   f) zúčastňovat se s půjčeným vozidlem soutěží, závodů nebo cvičných jízd, provádět odtahy jiných vozidel, nebo jízdy za úplatu (taxi dopravu apod.)

 5. Údržba a opravy:

   a) uživatel je povinen:

   • dbát aby nedocházelo k neúměrnému opotřebení vozidla nebo jeho agregátů

   • kontrolovat pravidelný technický stav vozidla a v případě potřeby a po dohodě s půjčovnou přistavit vozidlo na odstranění zjištěných závad

   • v určených termínech, uvedených v půjčovní smlouvě, přistavit vozidlo k provedení plánované údržby, prohlídky nebo kontroly, pokud není dohodnuto jinak

   b) v ceně půjčovného jsou zahrnuty náklady na opravy a běžnou údržbu vozidla s výjimkou spotřeby pohonných hmot, doplňování kapaliny ostřikovačů skel a mytí vozidla v průběhu pronájmu.

   • uživatel obdrží vozidlo s plnou nádrží pohonných hmot a pokud vozidlo nevrátí při ukončení pronájmu opět s plnou nádrží, jsou mu chybějící pohonné hmoty vyúčtovány.

   • poplatky za parkování pronajatého vozidla v průběhu pronájmu uhradí uživatel.

   c) v případě poruchy vozidla a jeho nezpůsobilosti k další jízdě se uživatel dohodne na dalším postupu s půjčovnou (zajištění opravy, poskytnutí náhradního vozidla apod.). Stejným způsobem se postupuje v případech, kdy je vozidlo nepojízdné v důsledku nehody. V obou případech uživatel odpovídá za řádné zajištění a zabezpečení vozidla.

   d) při nadměrném znečištění vnitřku vozidla, které neodpovídá běžnému použití, účtuje půjčovna zvláštní poplatek 2420 Kč (2000,- Kč + 21% DPH) a při poškození interiéru vozidla je půjčovna oprávněna požadovat plnou náhradu nákladů spojených s opravou.

   e) při ztrátě dokladů nebo klíčů od vozidla je půjčovna oprávněna účtovat uživateli sankční poplatek, a to ve výši:

   • 1 210,-Kč – za ztrátu dokladů (1 000,- Kč + 21% DPH)

   • 4 840,-Kč – za ztrátu klíčů od vozidla (4 000 + 21% DPH)

 6. Pojištění:

   a) zákonná odpovědnost:
   vozidla jsou pojištěna ze zákonné odpovědnosti proti škodám způsobených jejich provozem (tzv. pojištění proti škodám způsobených třetí straně). Toto pojištění se vztahuje na odpovědnost za škody způsobené provozem motorového vozidla na území České republiky a Evropy ( mimo Ruska, Ukrajiny a Turecka )

   b) havarijní pojištění vozidel:
   havarijně jsou vozidla pojištěna pouze na území České republiky a Evropy (mimo Ruska, Ukrajiny a Turecka) proti poškození a odcizení vozidla nebo jeho částí, se spoluúčastí uživatele na škodě ve výši 10 %, nejméně však 10 000,- Kč. Uživatel odpovídá za škodu vzniklou na pronajatém vozidle, a to až do plné výše rozdílu mezi náhradou pojišťovny a skutečnými náklady půjčovny. Tyto náklady mohou zahrnovat mimo vlastních nákladů na opravu také náklady na odtah vozidla a jeho skladování nebo obchodní ztráty způsobené půjčovně v důsledku odstavení vozidla.

   c) Pojištění vozidel se nevztahuje na přepravované osoby a zavazadla.

   d) Pojištění se podle platných právních předpisů České republiky nevztahují na škody způsobené v důsledku požití alkoholu, narkotik, omamných látek před nebo během jízdy.

 7. Uživatel svým podpisem na půjčovní smlouvě potvrzuje že:

  • se seznámil s platným ceníkem a s těmito půjčovními podmínkami, které se zavazuje dodržovat

  • převzal vozidlo způsobilé k řádnému užívání s povinnou výbavou včetně dokladů k vozidlu.

 8. Půjčovna je oprávněna při porušení půjčovních podmínek ze strany uživatele odstoupit od uzavřené půjčovní smlouvy bez výpovědní lhůty a uplatnit vůči uživateli náhradu vzniklých škod.

Copyright © 2015 A-RENT CAR